Måla för Hälsan – Kreativ rehab Skaraborg

Närmare hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa och det ser dessvärre inte ut att minska. Det finns i bildterapi som metod en stark kreativ motkraft till psykisk ohälsa som näst intill är outnyttjad i Sverige.

Metoden är en förening av skapande och reflekterande samtal och kan ses som en syntes mellan psykoterapi, pedagogik och konstnärligt gestaltande. Bildterapi erbjuder metoder som aktiverar resurser genom lek, nyfikenhet och skapande. De konstnärliga terapiformerna gör det möjligt att sätta ord på det ordlösa och gå på en djupare och mer kroppslig nivå.

Syftet med projektet Måla för Hälsan – Kreativ rehab Skaraborg är att bidra till att minska den stressrelaterade psykiska ohälsan genom att erbjuda resursstärkande bildterapeutiska metoder.

Att skapa en verksam metod och en ny samverkans-modell. Genom att utveckla en ny metod som specifikt utarbetas och ”skräddarsys” för personer med stress och utmattningsproblematik, vill vi skapa ett icke konkurrerande komplement till vårdens resurser i samverkan.

Måla för Hälsans tre ben är resursstärkande bildterapi med en processinriktad arbetsmetod och ett existentiellt synsätt.

Vi arbetar med bildskapande, samtal, skrivande och integrering utifrån ett givet tema men med individuell anpassning där deltagarna själva aktivt deltar i sin egen läkningsprocess och i utformandet av metoden.

Vi arbetar stärkande och stödjande utifrån en terapeutisk grund med fokus på att stödja och stärka det friska. Inte att behandla det ”sjuka”. Vi vill lyfta fram individen istället för diagnosen.

Genom att stödja och stärka det friska minskar även det sjuka och det hjälper individen att återta makten i sitt eget liv. Att själva finna och använda sig av sin egen styrka och skapa egna verktyg. Vi vill stödja individen att finna mening, sätta gränser, hitta lösningar och acceptans inom den egna livsramen.

I projektet kommer vi att utgå från teman som berör självomsorg, självkänsla, gränser, acceptans, skam, skuld, hopp och mening.

Projektorganisation. Vilka är vi?

Projektägare är Studiefrämjandet Skaraborg. Studiefrämjandet är ett fristående studieförbund som bildades 1959 och är en del av svensk folkbildning. Vi finns i hela landet och består av ett antal självständiga avdelningar och distrikt. Det är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer. Lokalt fungerar vi som en motor i det lokala förenings och kulturlivet. Visionen är att vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Verksamhetsidén är att med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuda möjlighet till bildning, engagemang och gemenskap främst inom natur, djur, miljö och kulturområdet. 

Kontaktperson för Måla för Hälsan är verksamhetsutvecklare Conny Larsson (Mail: conny.larsson@ studieframjandet.se, Telefon: 0510-779046).

Petra Gunnarsson, initiativtagare och skapare till Måla för Hälsan samt projektledare och kursledare för projektet. Cert. Bildterapeut med grundläggande psykoterapeutkompetens steg- 1. Fil. Kand. Jungiansk psykologi och konstnär med lång erfarenhet av att arbeta med grupper och individuellt med människor och skapande processer, projektledning och pedagogiska uppdrag. Ansluten till KRO, Konstnärernas Riksorganisation och SRBt, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter.

Lena Herö, Handledare och samarbete metodutveckling för Måla för Hälsan och kursledare för projektet. Leg psykoterapeut och handledare steg-3 UHÄ. Master in Clinical Art Therapy (USA), Auktoriserad Bildpsykoterapeut. Hedersmedlem i SRBt (Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter). Utbildningsledare och grundare till Bildterapi Institutet Niarte (1997) och dess bildterapeututbildning i Brevens Bruk. Lena har lång erfarenhet av att arbeta som bildpsykoterapeut, lärare, utbildningsledare och handledare. Idag är Lena främst verksam som utbildningsledare och handledare.

Bildterapiinstitutet Niarte är Samarbetspartner metodutveckling. Kenneth Wide (Director och lärare. Leg psykolog och cert. Bildpsykote- rapeut och författare) och Lena Herö (se nedan). Bildtera- piinstitutet Niarte är pionjärer inom bildterapi i Sverige och startade bildterapiutbildningen 1985. Hedersmedlemmar i SRBt.

Kamratgruppen Måla för Hälsan

Består av tidigare deltagare från Måla för Hälsans pilotprojekt, som varit med och ställt samman det nya Arvsfondenprojektet. Kamratgruppen kommer också att aktivt fortsätta delta i projektets utformande, vilket även de nya deltagargrupperna kommer att göra.

Måla för Hälsan- Kreativ rehab kommer att samverka med flera parter, såväl från det offentliga som från civilsamhället. Bland annat har det skapats en samverkansgrupp med Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Annan samverkan kommer vara med högskolor och universitet, privata aktörer och brukarorganisationer.


Kontakt: Projektledare Måla för Hälsan- Kreativ rehab Skaraborg, Petra Gunnarsson
Mobil: 0708 93 68 77, Mejl: petragun@hotmail.com
www.malaforhalsan.se