Metod

I ett samhälle där närmare hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa är bildterapeutiska metoder en stark kraft, som idag är näst intill outnyttjad. Bildterapi är en syntes mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande och har 100 års beprövad erfarenhet. Inom ramen för projektet Måla för hälsan kommer vi arbeta processinriktat med måleri, skapande, avslappning, samtal, skrivande och integrering utifrån ett givet tema med individuell anpassning.

BILDTERAPI

Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande samtal. Terapeuten ställer frågor men tolkar inte bilden. Insikter nås i samtalet kring bilderna. Bilden fungerar som en hållande, härbärgerande spegel där deltagaren tryggt kan möta och utforska sig själv. Det krävs inga förkunskaper för den som deltar. Metoden är kravlös och lekfull, man arbetar med enkla igångsättande övningar, använder färger, kritor, lera, klipper och klistrar. Syftet kan vara psykoterapeutiskt, pedagogiskt eller för personlig utveckling.

De bildterapeutiska metoderna:

 • Lösningsfokuserade och framåtblickande
 • Stärker varandet
 • Teambildande
 • Hälsofrämjande
 • Avstressande
 • För många en bra metod för att komma tillbaka efter lång sjukskrivning och utmattning
 • Ger möjlighet att påverka vårt sammanhang och fortsatta livsberättelse
 • Passar de flesta personer
 • Extra bra för personer som intellektualiserar såväl för dem som saknar ord för sina känslor
 • Stärker självinsikten och självkänslan
 • Effektivt verktyg, potent snabb metod
 • Kravlöst och lekfullt
 • Når andra nivåer och andra delar i hjärnan än enbart samtal
 • Stärker kontakten med kroppen
 • Speglande, härbärgerande och hållande
 • Kan ge en större känsla av mening

Processinriktat arbetssätt med mjuka och mjuk-hårda processer

Inom projektet kommer vi att utgå från ett processinriktat arbetssätt. Inom tydliga och trygga ramar finns en öppenhet och en flexibilitet att följa den stärkande och lärande processen. Arbetssättet handlar om att öka medvetenheten om det som sker i stället för att styra och kontrollera skeendet mot ett förutbestämt mål. Främst arbetar vi utifrån det som kallas för mjuka processer. Skapandet av ny kunskap är det primära i mjuka processer. Det är en process som leder till förändring.

Motsatsen är förbättringsprocesser som är hårda. I hårda processer är strukturen given. Individen skall ”anpassas” och förbättras för att passa in. En del insatser som görs för personer med stressrelaterade problem och psykisk ohälsa utgår från hårda processer vilket kan vara helt kontraproduktivt. Många som deltagit i sådana program upplever att de ”misslyckas” med anpassningen och känner sig än mer hopplösa och förtvivlade över att inte passa in.

Vi ser att det saknas ett mellanting mellan projekt och rehabilitering med hårt styrd struktur och på förhand satta mål, och mellan daglig verksamhet och sysselsättning där det knappt finns någon struktur alls, vilket tenderar att mer upplevas som ”förvaring” där ingen större utveckling sker.

Inom projektet Måla för Hälsan är det handledarnas uppgift att inom programmets struktur och trygga ramar, skapa det utrymme som krävs för att det mellan ramarna skall finnas en flexibilitet som anpassas till varje grupp och individ så alla deltagare kan känna tillit och delaktighet.

Arbetssättet tangerar här det som kallas mjuk- hårda processer där man arbetar med tydliga roller där uppgiften för gruppen varierar inom ett ganska fast ramverk. Där finns en röd tråd. Varje situation är ny, men kan hanteras med en ny kombination av gamla kunskaper, där varje gruppdeltagare är unik.